Kontakt

Tel: 0771-761 900
E-post: info@cubsec.se

Lösningar för Stat och Kommun

De flesta myndigheter, kommuner och förvaltningar har ett stort behov av lösningar för att skapa en säker och trygg tillvaro för medarbetare och medborgare. Samtidigt är det viktigt att inomhus- och utomhusmiljö är trivsam och säker för alla berörda parter. På Cubsec fokuserar vi på den upplevda tryggheten då vi vet att den har stor inverkan på hur vi skapar ett öppet och fungerande samhälle. Vi hjälper till att identifiera både behov av säkerhet och trygghet och hur dessa relaterar till varandra. Detta gör vi för att tillsammans ta fram en varaktig lösning med tydliga mål och aktiviteter. Genom en grundläggande analys kan vi ta fram en långsiktig plan för ett sådant arbete. Planen kan exempelvis innehålla trygghetsanalyser, ledning och utveckling av strategiska projekt, skydd för byggnader, anläggningar och personer med hjälp av både tekniska och personella tjänster av olika slag. Utöver detta rycker vi ut på larm, upprätthåller ordning, erbjuder trygghetsvärdar och trygghetsväktare för att skapa en tryggare stadsdel och samhälle för alla.

För er rekommenderar vi följande tjänster:

Behovsanalys
Säkerhetsanalys
Vår säkerhetsanalys är en beprövad metod för att identifiera och värdera risker i olika verksamheter. Resultatet från analysen sammanställs och gås sedan igenom för att åtgärda de risker och hot i verksamheten som anses särskilt riskfyllda. Resultat från en analys bidrar ofta till att vidga våra vyer och få oss att få upp ögonen för vilka risker och hot som föreligger. Analysen kan spänna över flera områden eller mot ett väl definierat och avgränsad område. En säkerhetsanalys är ett bra sätt börja när man vill hitta flexibla och kostnadseffektiva lösningar för att skydda affärsvärde, människa och egendom.

Hos Cubsec erbjuds du alltid en kostnadsfri avgränsad analys av säkerhetsskyddet för din organisation i samband med en ny kundrelation. Det går enkelt att bygga vidare med en utökad analys som ger en komplett lägesbild över ett företag, kommun eller andra verksamheter.

Trygghetsanalys
Vår trygghetsanalys är en utmärkt modell för att kartlägga hur den upplevda tryggheten påverkar olika verksamheter. Trygghet är ett centralt begrepp för att skapa attraktionskraft som i sin tur är nyckeln till framgångsrika affärer och tillväxt. Resultatet från analysen används för att tydliggöra den outnyttjade potentialen och hur olika faktorer påverkar synen på trygghet. Analysen kan spänna över flera områden eller mot ett väl definierat och avgränsat område. En trygghetsanalys ger insikt i hur man kan bedriva ett framgångsrikt trygghetsarbete och vilka steg som krävs för att komma dit.

Hos Cubsec erbjud du alltid en kostnadsfri avgränsad analys av den upplevda tryggheten inom organisationen i samband med en ny kundrelation. Det går därefter enkelt att bygga vidare med trygghetskartläggning av kundgrupper, bostadsområden, gallerior och andra verksamheter.

Projektplanering
Proaktiva åtgärder:
Trygghetskoordinator
En trygghetskoordinator hjälper olika organisationer att arbeta fram en plan för trygghetsarbetet och projektleda olika aktiviteter som krävs för att långsiktigt påverka den upplevda tryggheten, allt för att skapa ökad attraktionskraft och ökat affärsvärde. Den upplevda otryggheten är ofta ett eftersatt område, många organisationer tar för givet att arbetet ingår i säkerhetsarbetet. Vår erfarenhet säger oss att det krävs särskilda insatser och en utarbetad strategi för att lyckas. Arbetet kan även omfatta en plan för hur man bäst skall kommunicera eller marknadsföra trygghetsarbetet för att skapa en bestående effekt. Lösningen passar alla typer av organisationer och verksamheter.
Säkerhetskoordinator
En säkerhetskoordinator fungerar som stöd och bollplank i det dagliga säkerhetsarbetet. Lösningen passar bra för den mindre eller medelstora organisationen som inte har en egen intern säkerhetsavdelning. Säkerhetskoordinatorn kan även fungera som förstärkning i en större organisation med behov av tillfällig förstärkning vid speciella projekt eller hög arbetsbelastning. Lösningen är både flexibel och kostnadseffektiv, samtidigt som den ger tillgång till spetskompetens inom olika områden. Inom Cubsec och dess nätverk finns mångårig erfarenhet från en rad olika branscher och verksamheter.
Personsäkerhet
Vi på Cubsec erbjuder en rad olika kvalificerade personsäkerhetstjänster och säkerhetspaket till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Vi utgår alltid från en riskbedömning, våra personsäkerhetskonsulter gör därefter en hotbildsbedömning. Slutligen tas ett åtgärdspaket fram med relevanta åtgärder för att minimera hotet, allt för att kunna återgå till normalläge så fort som bara möjligt. Cubsec hjälper till under hela processen och samverkar i förekommande fall med beställarens säkerhetsavdelning.

Vi på Cubsec vet att personer som upplever otrygghet fungerar dåligt i sin vardag och att snabba åtgärder ofta krävs för att skapa trygghet. Vi förstår balansen mellan skyddsåtgärder, affärer och privatliv. Våra åtgärder består ofta av en rad olika åtgärder beroende på hotbild. Exempel på åtgärder är personlarm, utbildning, personalbevakning (personskydd) eller teknisk övervakning.

Cubsec erbjuder även säkerhet kring bolagsstämmor, konferenser eller andra framträdanden som kan innebära en viss förhöjd hotbild.

Utbildning
På Cubsec erbjuds ett brett och flexibelt utbud av utbildningar. Vi erbjuder både paketerade utbildningar och skräddarsyr utbildningspaket som passar kundens unika behov.

Exempel på paketerade utbildningar:

 • Personsäkerhet
 • HLR – Hjärt-Lungräddning
 • HLR med Hjärtstartare (DHLR)
 • Handbrandsläckning
 • Brandskydd – SBA
 • Heta arbeten
 • Konflikthantering
Trygghetsväktare
Trygghetsväktare arbetar till skillnad från den traditionella väktaren med en proaktiv och relationsbyggande arbetsmodell. Mycket av arbetet går ut på att arbeta uppsökande och förekomma problemen innan de uppstår. Arbetssättet är ofta friare och bygger mindre på schemalagd statisk bevakning. Fokus ligger på bakomliggande faktorer och utifrån detta skapas aktiviteter tillsammans med uppdragsgivaren och andra aktörer samt goda krafter. Ofta har Trygghetsväktaren själv stark lokal förankring och drivs av att skapa långsiktig förändring.

En Trygghetsväktare är alltid väktare i grunden och utför inom ramen även mer traditionella bevakningsmoment som larmutryckning eller tillsyn av byggnader. Detta gör tjänsten mycket flexibel och kostnadseffektiv. Arbetet utgår som regel från en upprättad trygghetsplan där mål och aktiviteter för arbetet finns väl dokumenterat.

Trygghetsvärd
Trygghetsvärd är till skillnad från Trygghetsväktaren inte väktare i grunden. Arbetet är renodlat från
traditionella bevakningsmoment, vilket ger många fördelar när det kommer till att arbeta proaktivt och uppsökande. Arbetet går ut på att genom relationsbyggande nätverk förekomma problemen innan de uppstår och därigenom öka den upplevda tryggheten. Det kan handla om att upptäcka tidiga signaler på social oro eller arbete i projekt mot radikalisering inom vissa grupper. Cubsec rekryterar ofta trygghetsvärdar med stark lokal förankring. Intresset hos individen ligger ofta på andra frågor jämfört med den profil som arbetar med mer traditionella väktartjänster.

Alla Cubsecs Trygghetsväktare är precis som alla medarbetare på Cubsec säkerhetsprövade och genomgår utbildning i flera steg. Arbetet utgår som regel från en upprättad trygghetsplan där mål och aktiviteter för arbetet finns väl dokumenterat. Cubsec erbjuder Trygghetsvärdar i olika miljöer såsom skolor, bostadsområden, gallerior eller kollektivtrafik.

Hyrlarm- och kameraväska
Med ett hyrlarm från Cubsec kan lokaler eller område tillfälligt säkras i samband med ombyggnationer, renovering eller om man har en byggställning utanför huset. Ett hyrlarm kan även fungera som skydd vid tekniskt problem eller utökat skydd, till exempel efter inbrott. Cubsec har hyrlarm med och utan bildöverföring för både inomhus- och utomhusmiljöer.

Våra intelligenta PIR-kameradetektorer placeras ut på strategiska ställen för att skydda ett avgränsat område, exempelvis innanför ett staket eller på husfasaden eller i en lokal. Känsliga punkter kan kom¬pletteras med rörelse eller vibrationsdetektor. Användaren larmar enkelt av och på larmet via smartphone, fjärrkontroll eller nyckelbricka. Vid larm skickas larmet direkt till användaren, vår väktare eller larmcentralen för verifiering och vidare åtgärd. Om användaren väljer att påkalla väktare i ap¬pen skickas ett prioriterat larmuppdrag direkt till närmsta utryckningsbil. Väl på plats kontrollerar väktaren vad som utlöst larmet och genomsö¬ker objektet.

Larmet kan även konfigureras att fungera som tillfälligt brandlarm eller för överfallsfunktion med bildöverföring för extra trygghet. Vi erbjuder akuta installationer på 24h.

Områdesskydd
Tjänsten Uppkopplat Områdesskydd från Cubsec är ett mycket effektivt skydd för egendom, område eller fastighet. Användaren får bilder direkt till en eller flera smartphones vid larm och kan själv begära larmutryck¬ning med ett enkelt knapptryck. Detta förhindrar onödiga utryckningar vilket sparar pengar, samtidigt som skarpa larm kan prioriteras.

Våra intelligenta PIR-kameradetektorer placeras ut på strategiska ställen för att skydda ett avgränsat område, exempelvis innanför ett staket eller på husfasaden runt en fastighet. Känsliga punkter som dieseltankar, containers eller fordon kan kom¬pletteras med rörelse eller vibrationsdetektor. Användaren larmar enkelt av och på områdesskyd¬det i sin smartphone eller med fjärrkontroll. Om användaren väljer att påkalla väktare i ap¬pen skickas ett prioriterat larmuppdrag direkt till närmsta utryckningsbil. Väl på plats kontrollerar väktaren vad som utlöst larmet och genomsö¬ker objektet.

Som tillval kan områdesskyddet kopplas direkt till en av våra larmoperatörer som kan bedöma händelsen under vissa tider på dygnet eller om ingen användare hanterar larmhändelsen.

Uppkopplat områdesskydd från Cubsec är ett bra alternativ till klassisk områdesbevakning och ger kunden ett smart och modernt skydd. Kunden betalar en fast månadskostnad utan dyra initiala investeringar.

Företagslarm
Med ett företagslarm från Cubsec säkrar du effektivt dina tillgångar. Vi hjälper dig med rådgivning, projektering och installation via vårt nätverk av godkända installatörer. Du väljer själv om du vill ha larmet kopplat till vår larmcentral, smartphone eller fri väktaråtgärd vid larm.

En rad olika detektorer finns att välja med eller utan kamerafunktion. Som tillval kan larmsystemet utökas med brandskydd, funktion för passerkontroll eller utomhuslarm.

Vi på Cubsec erbjuder alltid ett tryggt och problemfritt ägande.Med serviceavtal från Cubsec kan du se framemot många år av säker drift.

Trygghetskamera
Med trygghetskamera från Cubsec kan du enkelt övervaka utsatta områden för att effektivt öka den upplevda tryggheten. Till skillnad från en säkerhetskamera används trygghetskameran alltid tillsammans med Cubsecs trygghetstjänster eller larmcentralstjänster för att skapa en länk mellan teknik och människa, allt för att skapa en så proaktiv insats som möjligt.

Det kan handla om att övervaka en utsatt skola i en kommun för att proaktivt kunna dirigera trygghetsväktare och trygghetsvärdar dit, för att ta kontakt långt innan skadan är framme. Trygghetskamera kan användas för att optimera personella resurser och se till att rätt person är på rätts plats, vid rätt tillfälle. Vi hjälper dig med rådgivning, projektering och installation via vårt nätverk av godkända installatörer.

För en butik kan vår trygghetskamera användas och aktiveras via en diskret knapptryckning om personalen känner sig otrygg vid nattarbete. Operatören kan med kamerans hjälp vara ett extra vakande öga utan att det för den delen hänt något särskilt. Skulle situationen bli akut kan operatören snabbt kalla polis och väktare till platsen. Kunden väljer själv om lagring skall ske lokalt eller i vår molntjänst.

Vi på Cubsec erbjuder alltid ett tryckt och problemfritt ägande, med serviceavtal från Cubsec kan du se framemot många år av säker drift.

Säkerhetskamera
Med säkerhetskamera från Cubsec kan du enkelt övervaka lokaler eller områden både inom och utomhus. Vi hjälper dig med rådgivning, projektering, eventuella tillstånd och installation via vårt nätverk av godkända installatörer. Du väljer själv om du vill ha det kopplat till vår larmcentral, smartphone eller om lagring skall ske lokalt eller i vår molntjänst.

Eventuella larmsystem kan med fördel anslutas tillsammans med säkerhetskamera mot vår larmcentral, vilket ger operatören visuell överblick över situationen. Väljer du till högtalare kan operatören på larmcentralen prata med en besökare eller eventuell inkräktare.

Vi på Cubsec erbjuder alltid ett tryggt och problemfritt ägande. Med serviceavtal från Cubsec kan du se framemot många år av säker drift.

Personlarm
Personlarm från Cubsec är bra sätt att höja säkerheten runt en person, samtidigt som den upplevda tryggheten ökar. Personlarm från Cubsec är lätta att ta med och pålitliga när det gäller. Larmet kan med fördel kopplas mot vår larmcentral.

När larm utlösts kan larmoperatören följa händelseutvecklingen via medhörning och positionering i realtid samtidigt som kontakt upprättas med polis och väktare. Cubsecs personlarm har flera tekniker för att positionera som GPS/GLONASS och radiofyrar för inomhusbruk, allt för att skapa bästa möjliga funktion för användaren. Vi hjälper dig att välja rätt och upprättar alltid en detaljerad åtgärdsplan för att säkerställa en kvalificerad insats.

Cubsec personlarm finns även som hyrlösning under valfri period.

Reaktiva åtgärder:
Rondbevakning
Ronderande bevakning är i många fall den mest flexibla säkerhetslösningen för ett bevakningsobjekt. En rond kan innefatta en rad olika arbetsuppgifter som tillsammans bidrar till att höja säkerheten. Exempel på uppgifter som väktaren utför under en rond kan vara att kontrollera dörrar, fönster, utrymningsvägar, kontorsmaskiner, frysar, kaffebryggare eller sköta flaggning.

Vi på Cubsec vill att våra kunder endast skall behöva betala för den tiden som varje tillsyn faktiskt innebär. Vi kallar detta unika koncept för FullFlex. Tillsammans kommer vi överens om omfattning och ramar för bevakningen. Kunden erhåller en sammanställning i samband med månads- eller kvartalsfakturan, där alla åtgär¬der finns specificerade ungefär som en telefonräk¬ning. Kunden betalar bara för den faktiska bevakningen, enklare kan det inte bli.

En enklare form av rondbevakning kallas för områdesbevakning (yttre tillsyn) och bygger på att flera företag i samma område delar på bevakningsresursen. Utgångspunkten för en områdesbevakning är att skapa trygg och säker närmiljö för kunden genom att avskräcka och fungera preventivt mot brott och skadegörelse. Som alternativ till områdesbevakning finns Cubsecs Områdesskydd. Tjänsten Uppkopplat områdesskydd från Cubsec är ett bra alternativ till klassisk områdesbevakning och ger kunden ett smart och modernt skydd. Kunden betalar en fast månadskostnad utan dyra initiala investeringar.

Stationär bevakning
På de bevakningsobjekt där säkerhets- och servicebehovet är högt är stationär bevakning en bra lösning. En stationärtjänst syftar till att fungera som spindeln i nätet i det dagliga säkerhets- och servicearbetet, ofta i nära samverkan med beställarens organisation. Exempel på uppgifter som väktaren ansvarar för kan vara in- och utpasseringskontroller, tillträdeskontroll, telefoni, post- eller fastighetsservice. I många fall är en väktare i receptionen organisationens ansikte utåt, vilket ställer höga krav på bemötande och servicekänsla. Tjänsten skräddarsys alltid tillsammans med kunden, allt för att kunna skapa bästa möjliga flexibilitet

En stationär bevakning kan i vissa fall utföras med ordningsvakter eller skyddsvakter.

Ordningsvakt
I vissa miljöer dit allmänheten har tillträde kan bevakning med ordningsvakter användas. Ordningsvaktens huvuduppgift är enligt lagen att upprätthålla ordning genom att tala tillrätta, avvisa, avlägsna eller omhänderta störande personer inom uppdragsområdet. I praktiken handlar arbetet om att skapa trygghet och bygga relationer med människor. När människor känner sig trygga fungerar de bättre och kan fokusera på andra saker som att vara gäst på ett hotell, resenär, besökare på ett evenemang eller kund på en galleria.

Våra ordningsvakter vet hur man skapar trygghet och bjuder ofta på sig själva eller gör det där lilla extra, allt för att skapa en positiv känsla för alla. Att skapa attraktionskraft är nyckeln till framgångsrika affärer. Cubsec erbjuder lösningar där ordningsvakter samverkar med våra Trygghetsvärdar och Trygghetsväktare. Allt för att effektivt kunna förekomma problemen innan de uppstår. Om olyckan ändå är framme har våra ordningsvakter utbildning i akutsjukvård, brandbekämpning, LABC, HLR och DHLR.

Skyddsvakt
Vid anläggningar som klassats som särskilt viktiga för samhället kan bevakningen utföras av särskilt utbildade skyddsvakter. Skyddsvaktens huvuduppgift är att skydda bevakningsobjektet från obehöriga personer, sabotage, spioneri, terrorism samt grovt rån. I praktiken är arbetet mycket likt det en väktare gör med ronder, larmutryckning och kontroll av personer samt fordon. Den stora skillnaden ligger i de utökade befogenheterna som Skyddsvakten har.

Länsstyrelsen eller Försvarsmakten beslutar om en byggnad eller ett område skall klassas som skyddsobjekt. Exempel på sådana anläggningar kan vara flygplatser, hamnar, vatten- eller energiförsörjning. Bevakningen sker även med beväpnade skyddsvakter om behovet föreligger, eller med hjälp av hundförare för skydd eller sök av sprängmedel/vapen. Cubsec har lång erfarenhet av denna typ av bevakning och utför idag uppdrag på flera skyddsobjekt med avgörande betydelse för rikets säkerhet. Cubsecs skyddsvakter har hög servicekänsla och ger ett representativt intryck.

Larmåtgärdstjänster
En larmåtgärd kan variera och innebära allt från att åka ut på ett inbrottslarm (larmutryckning), till att åka på fastighets- eller störningsjour. På Cubsec dirigerar vi alltid närmaste utryckningsbil till platsen. Väl på plats kontrollerar vi vad som hänt och åtgärdar eventuella skador eller problem som kan störa verksamheten, allt för att skapa mesta möjliga trivsel för kunden.

Vår personal står i ständig kontakt med larmcentralen, som snabbt kan dirigera polis eller räddningstjänst till platsen vid behov. Eventuella skador kan vanligtvis åtgärdas direkt av våra medarbetare. Vid större skador finns en extra utrustad åtgärdsbil att tillgå.

Vi på Cubsec vet att en snabb inställelse vid larm kan göra en stor skillnad för skadeutvecklingen.
Vi kallar detta unika koncept för Larmåtgärd Prio. Tjänsten är framtagen för kunder som har verksamhet som är känslig för stör¬ningar. Prio är ett alternativ till traditionell ”larmutryckning” där kunden istället betalar mer för snabba utryckningar och mindre eller ingenting alls för åtgärder med lång inställelsetid.

Larmcentralstjänster
Cubsec erbjuder mottagning av både larm- och kameraövervakning via godkänd larmcentral med eller utan väktaråtgärd. Vi hanterar alla vanligt förekommande fabrikat på marknaden och hjälper till under hela processen från projektering till färdig lösning. Vi erbjuder flera olika förmånliga abonnemang med eller utan fri larmutryckning. Oavsett om du har ett befintligt larmsystem idag eller är i behov av nyinstallation kan vi hjälpa dig.

När larm utlösts kan larmoperatören följa händelseutvecklingen med eller utan bild och vidta åtgärder enligt upprättat kundunderlag, eventuella kontaktpersoner kontaktas. För larm med positionering som personlarm kan operatören även följa rörelsen från person eller fordon.

Om larmet utlöst av misstag kan larmet återkallas av kontaktperson med giltig behörighetskod. Om utryckning med väktare valts som åtgärd beordras närmaste väktarfordon till platsen. Väl på plats utför väktaren de åtgärder som valts.

Med säkerhets- och trygghetskameror uppkopplade till vår larmcentral får kunden effektivt kontroll över svinn, stöld, skadegörelse m.m. Givetvis kan systemen även användas för visuell tillsyn (kamerarondering) för att ytterligare säkra känsliga eller utsatta verksamheter.

Larmcentralstjänster som Cubsec förmedlar tillhandahålls i samarbete med Rapid Larmcentral AB.

Parkeringstjänster
Cubsec tillhandahåller en rad olika parkeringstjänster för att skapa trivsel och framkomlighet på olika parkeringsytor. Vi skräddarsyr alltid en lösning som passar kunden. Vi ser parkeringsytor som en servicetjänst där en bra balans mellan trafikens behov och kundens krav på framkomlighet tillgodoses.

Några av de servicetjänster som utförs:

 • Projektering av parkeringsytor
 • Skyltning
 • Betalutrustning
 • Parkeringstillstånd
 • Mynttömning med uppräkning
Uppföljning och utvärdering

Intresseanmälan