Kontakt

Tel: 0771-761 900
E-post: info@cubsec.se

Lösningar för Fastighetsförvaltning

Fastigheter kräver generellt säkerhet- och trygghetslösningar som tillgodoser en rad olika parter, för att ta hänsyn till reella värden, eventuella hyresgäster och allmänheten. Cubsecs tjänster är utformade med både teknik och personella tjänster, allt för att skapa attraktiva hyresobjekt och boendemiljöer. Vi stödjer fastighetsägare att realisera både sina kortsiktiga och långsiktiga mål. I ett bostadsområde kan vi erbjuda trygghetsanalyser, ledning och utveckling av strategiska projekt, operativt arbete med trygghetsväktare och trygghetsvärdar eller olika servicetjänster som störnings-/fastighetsjour. I kommersiella miljöer erbjuder vi även receptionstjänster och andra servicetjänster i egen regi eller i samarbete med ledande leverantörer inom Facility management.

För er rekommenderar vi följande tjänster:

Behovsanalys
Trygghetsanalys
Vår trygghetsanalys är en utmärkt modell för att kartlägga hur den upplevda tryggheten påverkar olika verksamheter. Trygghet är ett centralt begrepp för att skapa attraktionskraft som i sin tur är nyckeln till framgångsrika affärer och tillväxt. Resultatet från analysen används för att tydliggöra den outnyttjade potentialen och hur olika faktorer påverkar synen på trygghet. Analysen kan spänna över flera områden eller mot ett väl definierat och avgränsat område. En trygghetsanalys ger insikt i hur man kan bedriva ett framgångsrikt trygghetsarbete och vilka steg som krävs för att komma dit.

Hos Cubsec erbjud du alltid en kostnadsfri avgränsad analys av den upplevda tryggheten inom organisationen i samband med en ny kundrelation. Det går därefter enkelt att bygga vidare med trygghetskartläggning av kundgrupper, bostadsområden, gallerior och andra verksamheter.

Projektplanering
Proaktiva åtgärder:
Trygghetskoordinator
En trygghetskoordinator hjälper olika organisationer att arbeta fram en plan för trygghetsarbetet och projektleda olika aktiviteter som krävs för att långsiktigt påverka den upplevda tryggheten, allt för att skapa ökad attraktionskraft och ökat affärsvärde. Den upplevda otryggheten är ofta ett eftersatt område, många organisationer tar för givet att arbetet ingår i säkerhetsarbetet. Vår erfarenhet säger oss att det krävs särskilda insatser och en utarbetad strategi för att lyckas. Arbetet kan även omfatta en plan för hur man bäst skall kommunicera eller marknadsföra trygghetsarbetet för att skapa en bestående effekt. Lösningen passar alla typer av organisationer och verksamheter.
Utbildning
På Cubsec erbjuds ett brett och flexibelt utbud av utbildningar. Vi erbjuder både paketerade utbildningar och skräddarsyr utbildningspaket som passar kundens unika behov.

Exempel på paketerade utbildningar:

• Personsäkerhet
• HLR – Hjärt-Lungräddning
• HLR med Hjärtstartare (DHLR)
• Handbrandsläckning
• Brandskydd – SBA
• Heta arbeten
• Konflikthantering

Trygghetsväktare
Trygghetsväktare arbetar till skillnad från den traditionella väktaren med en proaktiv och relationsbyggande arbetsmodell. Mycket av arbetet går ut på att arbeta uppsökande och förekomma problemen innan de uppstår. Arbetssättet är ofta friare och bygger mindre på schemalagd statisk bevakning. Fokus ligger på bakomliggande faktorer och utifrån detta skapas aktiviteter tillsammans med uppdragsgivaren och andra aktörer samt goda krafter. Ofta har Trygghetsväktaren själv stark lokal förankring och drivs av att skapa långsiktig förändring.

En Trygghetsväktare är alltid väktare i grunden och utför inom ramen även mer traditionella bevakningsmoment som larmutryckning eller tillsyn av byggnader. Detta gör tjänsten mycket flexibel och kostnadseffektiv. Arbetet utgår som regel från en upprättad trygghetsplan där mål och aktiviteter för arbetet finns väl dokumenterat.

Trygghetsvärd
Trygghetsvärd är till skillnad från Trygghetsväktaren inte väktare i grunden. Arbetet är renodlat från
traditionella bevakningsmoment, vilket ger många fördelar när det kommer till att arbeta proaktivt och uppsökande. Arbetet går ut på att genom relationsbyggande nätverk förekomma problemen innan de uppstår och därigenom öka den upplevda tryggheten. Det kan handla om att upptäcka tidiga signaler på social oro eller arbete i projekt mot radikalisering inom vissa grupper. Cubsec rekryterar ofta trygghetsvärdar med stark lokal förankring. Intresset hos individen ligger ofta på andra frågor jämfört med den profil som arbetar med mer traditionella väktartjänster.

Alla Cubsecs Trygghetsväktare är precis som alla medarbetare på Cubsec säkerhetsprövade och genomgår utbildning i flera steg. Arbetet utgår som regel från en upprättad trygghetsplan där mål och aktiviteter för arbetet finns väl dokumenterat. Cubsec erbjuder Trygghetsvärdar i olika miljöer såsom skolor, bostadsområden, gallerior eller kollektivtrafik.

Företagslarm
Med ett företagslarm från Cubsec säkrar du effektivt dina tillgångar. Vi hjälper dig med rådgivning, projektering och installation via vårt nätverk av godkända installatörer. Du väljer själv om du vill ha larmet kopplat till vår larmcentral, smartphone eller fri väktaråtgärd vid larm.

En rad olika detektorer finns att välja med eller utan kamerafunktion. Som tillval kan larmsystemet utökas med brandskydd, funktion för passerkontroll eller utomhuslarm.

Vi på Cubsec erbjuder alltid ett tryggt och problemfritt ägande.Med serviceavtal från Cubsec kan du se framemot många år av säker drift.

Trygghetskamera
Med trygghetskamera från Cubsec kan du enkelt övervaka utsatta områden för att effektivt öka den upplevda tryggheten. Till skillnad från en säkerhetskamera används trygghetskameran alltid tillsammans med Cubsecs trygghetstjänster eller larmcentralstjänster för att skapa en länk mellan teknik och människa, allt för att skapa en så proaktiv insats som möjligt.

Det kan handla om att övervaka en utsatt skola i en kommun för att proaktivt kunna dirigera trygghetsväktare och trygghetsvärdar dit, för att ta kontakt långt innan skadan är framme. Trygghetskamera kan användas för att optimera personella resurser och se till att rätt person är på rätts plats, vid rätt tillfälle. Vi hjälper dig med rådgivning, projektering och installation via vårt nätverk av godkända installatörer.

För en butik kan vår trygghetskamera användas och aktiveras via en diskret knapptryckning om personalen känner sig otrygg vid nattarbete. Operatören kan med kamerans hjälp vara ett extra vakande öga utan att det för den delen hänt något särskilt. Skulle situationen bli akut kan operatören snabbt kalla polis och väktare till platsen. Kunden väljer själv om lagring skall ske lokalt eller i vår molntjänst.

Vi på Cubsec erbjuder alltid ett tryckt och problemfritt ägande, med serviceavtal från Cubsec kan du se framemot många år av säker drift.

Reaktiva åtgärder:
Larmåtgärdstjänster
En larmåtgärd kan variera och innebära allt från att åka ut på ett inbrottslarm (larmutryckning), till att åka på fastighets- eller störningsjour. På Cubsec dirigerar vi alltid närmaste utryckningsbil till platsen. Väl på plats kontrollerar vi vad som hänt och åtgärdar eventuella skador eller problem som kan störa verksamheten, allt för att skapa mesta möjliga trivsel för kunden.

Vår personal står i ständig kontakt med larmcentralen, som snabbt kan dirigera polis eller räddningstjänst till platsen vid behov. Eventuella skador kan vanligtvis åtgärdas direkt av våra medarbetare. Vid större skador finns en extra utrustad åtgärdsbil att tillgå.

Vi på Cubsec vet att en snabb inställelse vid larm kan göra en stor skillnad för skadeutvecklingen.
Vi kallar detta unika koncept för Larmåtgärd Prio. Tjänsten är framtagen för kunder som har verksamhet som är känslig för stör¬ningar. Prio är ett alternativ till traditionell ”larmutryckning” där kunden istället betalar mer för snabba utryckningar och mindre eller ingenting alls för åtgärder med lång inställelsetid.

Larmcentralstjänster
Cubsec erbjuder mottagning av både larm- och kameraövervakning via godkänd larmcentral med eller utan väktaråtgärd. Vi hanterar alla vanligt förekommande fabrikat på marknaden och hjälper till under hela processen från projektering till färdig lösning. Vi erbjuder flera olika förmånliga abonnemang med eller utan fri larmutryckning. Oavsett om du har ett befintligt larmsystem idag eller är i behov av nyinstallation kan vi hjälpa dig.
När larm utlösts kan larmoperatören följa händelseutvecklingen med eller utan bild och vidta åtgärder enligt upprättat kundunderlag, eventuella kontaktpersoner kontaktas. För larm med positionering som personlarm kan operatören även följa rörelsen från person eller fordon.

Om larmet utlöst av misstag kan larmet återkallas av kontaktperson med giltig behörighetskod. Om utryckning med väktare valts som åtgärd beordras närmaste väktarfordon till platsen. Väl på plats utför väktaren de åtgärder som valts.
Med säkerhets- och trygghetskameror uppkopplade till vår larmcentral får kunden effektivt kontroll över svinn, stöld, skadegörelse m.m. Givetvis kan systemen även användas för visuell tillsyn (kamerarondering) för att ytterligare säkra känsliga eller utsatta verksamheter.
Larmcentralstjänster som Cubsec förmedlar tillhandahålls i samarbete med Rapid Larmcentral AB.

Parkeringstjänster
Cubsec tillhandahåller en rad olika parkeringstjänster för att skapa trivsel och framkomlighet på olika parkeringsytor. Vi skräddarsyr alltid en lösning som passar kunden. Vi ser parkeringsytor som en servicetjänst där en bra balans mellan trafikens behov och kundens krav på framkomlighet tillgodoses.

Några av de servicetjänster som utförs:
• Projektering av parkeringsytor
• Skyltning
• Betalutrustning
• Parkeringstillstånd
• Mynttömning med uppräkning

Uppföljning och utvärdering

Intresseanmälan