Kontakt

Tel: 0771-761 900
E-post: info@cubsec.se

Lösningar för Evenemang

Evenemangsbranschen är en sektor i ständig förändring, det ena eventet inte är det andra likt. Olika förutsättningar krävs också olika upplägg kring säkerhetsarbetet. Därför är det extra viktigt med en grundlig analys för att säkerställa uppdragets specifika behov. Cubsec har kunskap, utbildning och erfarenhet inom olika typer av evenemang, alltifrån sportevent till bolagsstämmor. Vi finns med under planeringsstadiet, till genomförande och utvärdering av uppdraget. Vi hjälper er med skydd och bevakning av evenemangsområdet, medarbetare och besökare med hjälp av både tekniska och personella tjänster. Vi kan även välkomna gäster, visa vägen, ansvara för insläpp, kontrollera väskor, upprätthålla allmänordning, skydda VIP-gäster, rondera, sammanställa SBA dokumentation och när det behövs upprätthålla allmän ordning för att nämna några av de tjänster som ingår i vårt tjänsteutbud.

För er rekommenderar vi följande tjänster:

Behovsanalys
Säkerhetsanalys
Vår säkerhetsanalys är en beprövad metod för att identifiera och värdera risker i olika verksamheter. Resultatet från analysen sammanställs och gås sedan igenom för att åtgärda de risker och hot i verksamheten som anses särskilt riskfyllda. Resultat från en analys bidrar ofta till att vidga våra vyer och få oss att få upp ögonen för vilka risker och hot som föreligger. Analysen kan spänna över flera områden eller mot ett väl definierat och avgränsad område. En säkerhetsanalys är ett bra sätt börja när man vill hitta flexibla och kostnadseffektiva lösningar för att skydda affärsvärde, människa och egendom.

Hos Cubsec erbjuds du alltid en alltid en kostnadsfri avgränsad analys av säkerhetsskyddet för din organisation i samband med en ny kundrelation. Det går enkelt att bygga vidare med en utökad analys som ger en komplett lägesbild över ett företag, kommun eller andra verksamheter.

Trygghetsanalys
Vår trygghetsanalys är en utmärkt modell för att kartlägga hur den upplevda tryggheten påverkar olika verksamheter. Trygghet är ett centralt begrepp för att skapa attraktionskraft som i sin tur är nyckeln till framgångsrika affärer och tillväxt. Resultatet från analysen används för att tydliggöra den outnyttjade potentialen och hur olika faktorer påverkar synen på trygghet. Analysen kan spänna över flera områden eller mot ett väl definierat och avgränsat område. En trygghetsanalys ger insikt i hur man kan bedriva ett framgångsrikt trygghetsarbete och vilka steg som krävs för att komma dit.

Hos Cubsec erbjud du alltid en kostnadsfri avgränsad analys av den upplevda tryggheten inom organisationen i samband med en ny kundrelation. Det går därefter enkelt att bygga vidare med trygghetskartläggning av kundgrupper, bostadsområden, gallerior och andra verksamheter.

Projektplanering
Proaktiva åtgärder:
Trygghetskoordinator
En trygghetskoordinator hjälper olika organisationer att arbeta fram en plan för trygghetsarbetet och projektleda olika aktiviteter som krävs för att långsiktigt påverka den upplevda tryggheten, allt för att skapa ökad attraktionskraft och ökat affärsvärde. Den upplevda otryggheten är ofta ett eftersatt område, många organisationer tar för givet att arbetet ingår i säkerhetsarbetet. Vår erfarenhet säger oss att det krävs särskilda insatser och en utarbetad strategi för att lyckas. Arbetet kan även omfatta en plan för hur man bäst skall kommunicera eller marknadsföra trygghetsarbetet för att skapa en bestående effekt. Lösningen passar alla typer av organisationer och verksamheter.
Säkerhetskoordinator
En säkerhetskoordinator fungerar som stöd och bollplank i det dagliga säkerhetsarbetet. Lösningen passar bra för den mindre eller medelstora organisationen som inte har en egen intern säkerhetsavdelning. Säkerhetskoordinatorn kan även fungera som förstärkning i en större organisation med behov av tillfällig förstärkning vid speciella projekt eller hög arbetsbelastning. Lösningen är både flexibel och kostnadseffektiv, samtidigt som den ger tillgång till spetskompetens inom olika områden. Inom Cubsec och dess nätverk finns mångårig erfarenhet från en rad olika branscher och verksamheter.
Personsäkerhet
Vi på Cubsec erbjuder en rad olika kvalificerade personsäkerhetstjänster och säkerhetspaket till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Vi utgår alltid från en riskbedömning, våra personsäkerhetskonsulter gör därefter en hotbildsbedömning. Slutligen tas ett åtgärdspaket fram med relevanta åtgärder för att minimera hotet, allt för att kunna återgå till normalläge så fort som bara möjligt. Cubsec hjälper till under hela processen och samverkar i förekommande fall med beställarens säkerhetsavdelning.

Vi på Cubsec vet att personer som upplever otrygghet fungerar dåligt i sin vardag och att snabba åtgärder ofta krävs för att skapa trygghet. Vi förstår balansen mellan skyddsåtgärder, affärer och privatliv. Våra åtgärder består ofta av en rad olika åtgärder beroende på hotbild. Exempel på åtgärder är personlarm, utbildning, personalbevakning (personskydd) eller teknisk övervakning.

Cubsec erbjuder även säkerhet kring bolagsstämmor, konferenser eller andra framträdanden som kan innebära en viss förhöjd hotbild.

Utbildning
På Cubsec erbjuds ett brett och flexibelt utbud av utbildningar. Vi erbjuder både paketerade utbildningar och skräddarsyr utbildningspaket som passar kundens unika behov.

Exempel på paketerade utbildningar:

  • Personsäkerhet
  • HLR – Hjärt-Lungräddning
  • HLR med Hjärtstartare (DHLR)
  • Handbrandsläckning
  • Brandskydd – SBA
  • Heta arbeten
  • Konflikthantering
Trygghetsvärd
Trygghetsvärd är till skillnad från Trygghetsväktaren inte väktare i grunden. Arbetet är renodlat från
traditionella bevakningsmoment, vilket ger många fördelar när det kommer till att arbeta proaktivt och uppsökande. Arbetet går ut på att genom relationsbyggande nätverk förekomma problemen innan de uppstår och därigenom öka den upplevda tryggheten. Det kan handla om att upptäcka tidiga signaler på social oro eller arbete i projekt mot radikalisering inom vissa grupper. Cubsec rekryterar ofta trygghetsvärdar med stark lokal förankring. Intresset hos individen ligger ofta på andra frågor jämfört med den profil som arbetar med mer traditionella väktartjänster.

Alla Cubsecs Trygghetsväktare är precis som alla medarbetare på Cubsec säkerhetsprövade och genomgår utbildning i flera steg. Arbetet utgår som regel från en upprättad trygghetsplan där mål och aktiviteter för arbetet finns väl dokumenterat. Cubsec erbjuder Trygghetsvärdar i olika miljöer såsom skolor, bostadsområden, gallerior eller kollektivtrafik.

Hyrlarm- och kameraväska
Med ett hyrlarm från Cubsec kan lokaler eller område tillfälligt säkras i samband med ombyggnationer, renovering eller om man har en byggställning utanför huset. Ett hyrlarm kan även fungera som skydd vid tekniskt problem eller utökat skydd, till exempel efter inbrott. Cubsec har hyrlarm med och utan bildöverföring för både inomhus- och utomhusmiljöer.

Våra intelligenta PIR-kameradetektorer placeras ut på strategiska ställen för att skydda ett avgränsat område, exempelvis innanför ett staket eller på husfasaden eller i en lokal. Känsliga punkter kan kom¬pletteras med rörelse eller vibrationsdetektor. Användaren larmar enkelt av och på larmet via smartphone, fjärrkontroll eller nyckelbricka. Vid larm skickas larmet direkt till användaren, vår väktare eller larmcentralen för verifiering och vidareåtgärd. Om användaren väljer att påkalla väktare i ap¬pen skickas ett prioriterat larmuppdrag direkt till närmsta utryckningsbil. Väl på plats kontrollerar väktaren vad som utlöst larmet och genomsö¬ker objektet.

Larmet kan även konfigureras att fungera som tillfälligt brandlarm eller för överfallsfunktion med bildöverföring för extra trygghet. Vi erbjuder akuta installationer på 24h.

Områdesskydd
Tjänsten Uppkopplat Områdesskydd från Cubsec är ett mycket effektivt skydd för egendom, område eller fastighet. Användaren får bilder direkt till en eller flera smartphones vid larm och kan själv begära larmutryck¬ning med ett enkelt knapptryck. Detta förhindrar onödiga utryckningar vilket sparar pengar, samtidigt som skarpa larm kan prioriteras.

Våra intelligenta PIR-kameradetektorer placeras ut på strategiska ställen för att skydda ett avgränsat område, exempelvis innanför ett staket eller på husfasaden runt en fastighet. Känsliga punkter som dieseltankar, containers eller fordon kan kom¬pletteras med rörelse eller vibrationsdetektor. Användaren larmar enkelt av och på områdesskyd¬det i sin smartphone eller med fjärrkontroll. Om användaren väljer att påkalla väktare i ap¬pen skickas ett prioriterat larmuppdrag direkt till närmsta utryckningsbil. Väl på plats kontrollerar väktaren vad som utlöst larmet och genomsö¬ker objektet.

Som tillval kan områdesskyddet kopplas direkt till en av våra larmoperatörer som kan bedöma händelsen under vissa tider på dygnet eller om ingen användare hanterar larmhändelsen.
Uppkopplat områdesskydd från Cubsec är ett bra alternativ till klassisk områdesbevakning och ger kunden ett smart och modernt skydd. Kunden betalar en fast månadskostnad utan dyra initiala investeringar.

Personlarm
Personlarm från Cubsec är bra sätt att höja säkerheten runt en person, samtidigt som den upplevda tryggheten ökar. Personlarm från Cubsec är lätta att ta med och pålitliga när det gäller. Larmet kan med fördel kopplas mot vår larmcentral.

När larm utlösts kan larmoperatören följa händelseutvecklingen via medhörning och positionering i realtid samtidigt som kontakt upprättas med polis och väktare. Cubsecs personlarm har flera tekniker för att positionera som GPS/GLONASS och radiofyrar för inomhusbruk, allt för att skapa bästa möjliga funktion för användaren. Vi hjälper dig att välja rätt och upprättar alltid en detaljerad åtgärdsplan för att säkerställa en kvalificerad insats.

Cubsec personlarm finns även som hyrlösning under valfri period.

Reaktiva åtgärder:
Rondbevakning
Ronderande bevakning är i många fall den mest flexibla säkerhetslösningen för ett bevakningsobjekt. En rond kan innefatta en rad olika arbetsuppgifter som tillsammans bidrar till att höja säkerheten. Exempel på uppgifter som väktaren utför under en rond kan vara att kontrollera dörrar, fönster, utrymningsvägar, kontorsmaskiner, frysar, kaffebryggare eller sköta flaggning.

Vi på Cubsec vill att våra kunder endast skall behöva betala för den tiden som varje tillsyn faktiskt innebär. Vi kallar detta unika koncept för FullFlex. Tillsammans kommer vi överens om omfattning och ramar för bevakningen. Kunden erhåller en sammanställning i samband med månads- eller kvartalsfakturan, där alla åtgär¬der finns specificerade ungefär som en telefonräk¬ning. Kunden betalar bara för den faktiska bevakningen, enklare kan det inte bli.

En enklare form av rondbevakning kallas för områdesbevakning (yttre tillsyn) och bygger på att flera företag i samma område delar på bevakningsresursen. Utgångspunkten för en områdesbevakning är att skapa trygg och säker närmiljö för kunden genom att avskräcka och fungera preventivt mot brott och skadegörelse. Som alternativ till områdesbevakning finns Cubsecs Områdesskydd. Tjänsten Uppkopplat områdesskydd från Cubsec är ett bra alternativ till klassisk områdesbevakning och ger kunden ett smart och modernt skydd. Kunden betalar en fast månadskostnad utan dyra initiala investeringar.

Stationär bevakning
På de bevakningsobjekt där säkerhets- och servicebehovet är högt är stationär bevakning en bra lösning. En stationärtjänst syftar till att fungera som spindeln i nätet i det dagliga säkerhets- och servicearbetet, ofta i nära samverkan med beställarens organisation. Exempel på uppgifter som väktaren ansvarar för kan vara in- och utpasseringskontroller, tillträdeskontroll, telefoni, post- eller fastighetsservice. I många fall är en väktare i receptionen organisationens ansikte utåt, vilket ställer höga krav på bemötande och servicekänsla. Tjänsten skräddarsys alltid tillsammans med kunden, allt för att kunna skapa bästa möjliga flexibilitet

En stationär bevakning kan i vissa fall utföras med ordningsvakter eller skyddsvakter.

Ordningsvakt
I vissa miljöer dit allmänheten har tillträde kan bevakning med ordningsvakter användas. Ordningsvaktens huvuduppgift är enligt lagen att upprätthålla ordning genom att tala tillrätta, avvisa, avlägsna eller omhänderta störande personer inom uppdragsområdet. I praktiken handlar arbetet om att skapa trygghet och bygga relationer med människor. När människor känner sig trygga fungerar de bättre och kan fokusera på andra saker som att var gäst på ett hotell, resenär, besökare på ett evenemang eller kund på en galleria.

Våra ordningsvakter vet hur man skapar trygghet och bjuder ofta på sig själva eller gör det där lilla extra, allt för att skapa en positiv känsla för alla. Att skapa attraktionskraft är nyckeln till framgångsrika affärer. Cubsec erbjuder lösningar där ordningsvakter samverkar med våra Trygghetsvärdar och Trygghetsväktare. Allt för att effektivt kunna förekomma problemen innan de uppstår. Om olyckan ändå är framme har våra ordningsvakter utbildning i akutsjukvård, brandbekämpning, LABC, HLR och DHLR.

Uppföljning och utvärdering

Intresseanmälan